Vršac je lepa varoš


Osnivač i urednik Milenko Gvozdić

U novinarstvu je više od 30 godina. Objavljivao i objavljuje priloge u printanim i elektronskim medijima. Svi novinarski i tehnološki afiniteti su objedinjeni u web novinarstvu. Aktivnost na društvenim mrežama se podrazumeva.

urednik@vrsackakula.rs
www.vrsackakula.rs

APR - Registar medija IN000634

redakcija@vrsackakula.rs


Izjava o zaštiti autorskih prava

Tekstovi, fotografije, ilustracije, karikature i video materijali koji su objavljeni na sajtu Vršačka kula su nastali kao autorska delo ekipe novinara i saradnika, ili su preuzeti uz saglasnost ili dogovor sa drugim medijskim izvorima ili autorima. Ukoliko na ovom sajtu vidite priloge i posumnjate u povredu svojih ili nečijih autorskih prava, molimo Vas da nam odmah ukažete na to, a uredništvo sajta Vršačka kula će u najkraćem roku reagovati i odmah ukloniti potvrđene povrede autorskih prava, uz javno izvinjenje autorima. Do tada, ne prihvatamo odgovornost za povredu autorskih prava i smatramo izvor informacije odgovornim za objavljivanje i dalje prosleđivanje.

Na eventulanu povredu autorskih prava možete da nam ukažete slanjem e-maila na: redakcija@vrsackakula.rs.

Korišćenje materijala sa sajta Vršačka kula je dozvoljeno uz našu saglasnost.

Politika privatnosti / Privacy Policy & Urednička politika/Editorial policy

Portal Vršačka kula poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta.

Podatke ostavljene prilikom komunikacije na stranicama portala, ili u kreiranju sadržaja, Portal Vršačka kula neće davati na uvid trećim licima.

U svim tekstovima i multimedijalnim prilozima na Portalu Vršačka kula je zabranjeno:

• objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše međunarodne i zakone Republike Srbije, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način

• objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim licima

• lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica

• objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

• objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja posetiocima Portala bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane

• svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme

• prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika Portal Vršačka kula ne odgovara za komentare posetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.

Društvene mreže

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mreže Fejsbuk (od 15. novembar 2013. godine) korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na Fejsbuku.

Administratori zvanične Fejsbuk stranice Portala Vršačka kula uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni uslovima korišćenja. Sporne tekstove građani mogu da prijave na e-mail redakcija@vrsackakula.rs.

Privacy Policy

The Vrsac Tower portal respects the privacy of its users and visitors of the website.

The information left behind when communicating on the site's pages, or in creating content, will not be disclosed to third parties by the Vrsac Tower portal.

In all texts and multimedia articles on the portal the Tower of Vršac it is prohibited to: • post, send and share content that violates international and Serbian laws, content that is offensive, vulgar, threatening, racist or chauvinistic, as well as content that is harmful in any other way • post, send and share information that is known or suspected to be false, and the use of which could harm other persons • misrepresent or represent on behalf of another legal or natural person • post, submit and share copyrighted content • post, send and share unsolicited content to Portal visitors without their consent or solicitation or through fraud • knowingly post, send and exchange content containing viruses or similar programs designed to destroy or restrict the operation of any computer software and/or hardware and telecommunications equipment • collect, store and publish personal information of other portal visitors and users

The Vrsac Tower portal is not responsible for visitors' comments that reflect their opinion.

The social network

In accordance with the Facebook Terms of Use (from November 15, 2013), users are responsible for the content of the comments they post on Facebook.. Administrators of the official Facebook page of the Vrsac Tower can remove comments that they deem to be contrary to it's Terms of Use Citizens can submit disputed texts to e-mail: redakcija@vrsackakula.rs
Urednici, novinari i saradnici uživaju potpunu nezavisnost u izboru tema, uključujući pravo da sugerišu teme i način njihove obrade, odnosno da mogu da odbiju objavljivanje nekog sadržaja ukoliko smatraju da se ne uklapa u uređivačku koncepciju ili krši Kodeks novinara Srbije. Praktično, Kodeks novinara Srbije, je linija vodilja uredničke politike Portala Vršačka kula - vrsackakula.rs. Negujemo uredničku politiku u skladu sa visokim etičkim i profesionalnim novinarskim standardima, navedenih u Minhenskoj deklaraciji. Portal Vršačka kula svoj prostor otvara i građanskim inicijativama koje podstiču odgovorne socijalne i političke odluke, kao i veću participaciju građana u njihovom donošenju. Uz informativni servis, na portalu se mogu pročitati autorski tekstovi koji nisu uvek i deo naše uređivačke politike. Urednička politika portala Vršačka kula ne odustaje od ozbiljnih tema, obrade sadržaja kroz analitički pristup te ne pristaje na sveprisutnu logiku koja se temelji na formuli: brzo, zabavno i jednostavno. Svi sadržaji koji se objavljuju na portalu su urednički obrađeni. Jedini cilj urednika jeste kvalitet konačnog informativnog proizvoda. Svi objavljeni sadržaji su besplatni i trajno dostupni kao arhiva koju je moguće pretraživati.

Editorial policy

Editors, journalists and associates enjoy full independence in choosing topics, including the right to suggest them and how to interpret them, or to reject publishing an article if they feel it doesn’t align with the editorial concept or violates the Serbian Journalist code. In practice, Serbian Journalist Code is a guiding line of editorial policy of Vrsac Tower portal – vrsackakula.rs. We nurture our editorial policy in accordance with high ethical and professional standards, mentioned in the Munich Declaration. Vrsac Tower portal is also open to citizen initiatives that encourage social and political decisions, as well as better participation of citizens in those decisions. Along with the informational service, on our portal there are also author texts that are not always part of our editorial policy. Editorial policy of Vrsac Tower portal doesn’t give up on serious topics, editing content through analytic approach and therefore doesn’t accept the omnipresent logic that is based on the formula fast-fun-simple. All content that is published on our portal are professionally edited. Only goal of the editor is the quality of the final informative product. All published content is free and permanently available as archive that can be searched.